Pravidla ochrany soukromí

Zásady Markéty Pluskalové Dočekalové (škola tvůrčího psaní) pro nakládání s osobními údaji klientů 

a pro ochranu osobních údajů klientů.


S osobními údaji nakládám výhradně v souladu s platnou legislativou. Představuji vám zásady, které objasňují, co dělám pro to, abych zajistila důvěrnost a bezpečnost osobních údajů svých klientů.
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďuji, jak s nimi nakládám, z jakých zdrojů je získávám, k jakým účelům je využívám, komu je smím poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracovávám, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého mého klienta.

Jaké osobní údaje klienta shromažďuji a zpracovávám?

Osobní údaje, které mohu zpracovávat i bez souhlasu klienta:

1) Identifikační údaje pro účely podpisu smluv - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti - občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ.).
2) Kontaktní údaje za účelem plnění služby / nákupu produktu a jeho doručení - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
3) Údaje o využívání služeb - údaje o sjednání a využívání mých služeb (např. údaje o nabízených a posuzovaných rukopisech, e-mailová komunikace s klientem apod.).

Osobní údaje, které zpracovávám se souhlasem klienta jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který mi může klient udělit.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi mnou a klientem, je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Bohužel však nemohu uzavřít obchod nebo poskytnout službu pokud mi nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby.
Pokud se jedná typově o obchod nebo službu, kterou je možné poskytnout klientovi bez předchozího uzavření písemné smlouvy (ústní smlouva, dohoda), vyžaduji od klienta jen údaje zcela nezbytné pro realizaci obchodu nebo poskytnutí dané služby. Poskytnutí těchto údajů je rovněž zcela dobrovolné, ale jejich neposkytnutí může zabránit následné realizaci příslušného obchodu nebo služby.

Z jakých zdrojů osobní údaje získávám?

1) Přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
2) Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní);
3) Případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient svůj souhlas (např. z průzkumů a uživatelských testování).

K jakým účelům osobní údaje využívám a zpracovávám?

Bez souhlasu klienta (viz § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů):

1) pro účely související s realizovanými obchody a poskytovanými službami a pro zajištění všech dalších činností souvisejících s realizací obchodu či služby a pro vývoj nových služeb;
2) pro plnění zákonných povinností zaměstnavatele
3) pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik.

Se souhlasem klienta:

- pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).

Jakým způsobem zajišťuji ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou prostřednictvím pověřených zpracovatelů osobních údajů pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a já prostřednictvím těchto zpracovatelů disponuji moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Právní vztah mezi mnou a pověřenými zpracovateli osobních údajů je smluvně ošetřen a zpracovatelé nesou plnou odpovědnost za veškeré bezpečnostní mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných osobních údajů.
Veškeré osoby, které s osobními údaji mých klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu osobní údaje poskytuji?

1) státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností - jde zejména o orgány státní správy a orgány dohledu apod.;
2) specializovaným externím subjektům (dále zpracovatel), které pro mne provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů); za zpracovatele vybírám po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která mi poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;
3) literární agentuře MÁM TALENT, s.r.o.(IČO: 04217331) a její dceřiné společnosti MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o. (IČO: 05378176), které obě řídím a jsem jejich jednatelkou;
4) se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Jaký přístup mají moji klienti ke svým osobním údajům a jaké jsou mé povinnosti?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi event. dalších osobách zpracovávám, si klient může vyžádat zasláním e-mailu event. písemně klasickou poštou na níže uvedené adrese. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotovím bez zbytečného odkladu a předám ji klientovi e-mailem, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace mám právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo z mé strany nebo ze strany dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Podat žádost o informaci o zpracovávaných osobních údajích, uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:
1) e-mailem na adresu: info@tvurcipsani.cz
2) písemně zasláním doporučeného dopisu na adresu:
MÁM TALENT, s.r.o.
Na Louži 947/1
101 00 Praha 10 - Vršovice

Jak informuji o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

1) tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách školy tvůrčího psaní www.tvurcipsani.cz;
2) s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby;