Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ ZDE NABÍZENÝCH KURZŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ PRODUKTŮ PŘES E-SHOP A PRO OBJEDNÁVKY SLUŽEB PŘES E-SHOP.

POJMY:

Zájemce: Člověk, který projevil zájem o kurz.
Objednavatel: Člověk, který z e-shopu na stránkách www.TvurciPsani.cz odeslal objednávku na některý z kurzů nebo produktů nebo objednal produkt zasláním e-mailu na adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz.
Účastník kurzu, kurzista: Člověk, který již uhradil cenu kurzu, nebo zálohu na kurz, kterého se chce zúčastnit.

1. ÚVOD:

Vzdělávací akce a kurzy pořádané Mgr. Markétou Dočekalovou (dále jen organizátorka) jsou připravovány s největší péčí na základě letité praxe a spolupráce s renomovanými odborníky příslušných oborů tak, aby zúčastněným posluchačům přinášely maximum očekávaných informačních a zážitkových hodnot.

2. INFORMACE O KURZECH:

Informace týkající se programů kurzů (obsahu, rozsahu, cílové skupině apod.), osob přednášejících lektorů, technického zabezpečení, místa konání, ceny kurzů atd. jsou k dispozici před zahájením kurzů na internetových stránkách www.TvurciPsani.cz a jsou šířeny ve zkrácené verzi prostřednictvím médií (Přehled kulturních pořadů, inzerce, webové stránky a letáky apod.). Organizátorka ručí za korektnost informací zveřejněných pouze na stránkách www.TvurciPsani.cz nebo získaných z emailové adresy info(zavináč)TvurciPsani.cz či z telefonického rozhovoru přímo s organizátorkou kurzů. Organizátorka neručí za případné nepřesnosti pocházející z jiných zdrojů.

3. PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:

a) Zájemci z řad veřejnosti se přihlašují do vypsaných otevřených kurzů pořádaných organizátorkou prostřednictvím e-shopu na stránkách www.TvurciPsani.cz nebo zasláním e-mailu na adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz. Na základě objednávky z e-shopu nebo objednávky provedené e-mailem se organizátorka s objednavatelem spojí a pokud je ve zvoleném kurzu volné místo, vytvoří pro něj závaznou rezervaci a poskytne mu podrobné informace, jak si počínat dál. Objednání kurzu v e-shopu stránek www.TvurciPsani.cz, stejně jako zaslání objednávky formou e-mailu, se považuje za závaznou přihlášku a vzniká tím smluvní vztah. Na takto provedenou objednávku se vztahují storno podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách.

b) Zápis zájemce do kurzu je možný pouze v případě volných míst v kurzu. Po obdržení objednávky obdrží objednavatel instrukce k platbě kurzovného nebo v některých případech k platbě zálohy. V takto zaslaných instrukcích organizátorka uvede, do kdy je nutné provést úhradu kurzovného. Pokud nebude termín dodržen, může být objednavatel po této lhůtě z kurzu vyřazen a nahrazen jiným objednavatelem. Nedodržení termínu splatnosti kurzovného nebo zálohy kurzovného však neznamená automatické zrušení objednávky kurzu. Závazná objednávka kurzu může být zrušena výhradně zasláním e-mailu na adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz. Na rušení jakékoliv závazné objednávky se vztahují storno podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách.

c) Po obdržení platby kurzovného nebo zálohy kurzovného na účet organizátorky kurzu, je objednavatel zařazen do seznamu kurzistů, kteří budou obesláni cca. 1 týden před konáním kurzu detailními organizačními pokyny.

d) Objednávky kurzů jsou zpracovávány dle došlého pořadí. V případě, že zájem převyšuje kapacitní možnosti daného kurzu, bude objednavateli nabídnut nejbližší následující termín s přednostní předběžnou rezervací.

4. KONÁNÍ KURZŮ A ÚČAST KURZISTŮ:

a) Organizátorka si vyhrazuje právo na nepřijetí zájemce nebo objednavatele do kurzu, jestliže tento nesplňuje nutnou podmínku stanovenou jako zásadní pro účast. Jedná se např. o kurzy , kde je požadována předchozí oborová znalost problematiky, výborná znalost ČJ, absolvování předchozího stupně kurzu, popř. absence jiné nezbytné znalosti / dovednosti nutné pro aktivní práci ve skupině kurzistů. Některé speciální kurzy nebo programy mohou mít jako podmínku účasti úspěšné složení talentové zkoušky.

b) Do kurzu nebudou zařazeni objednavatelé, kteří neuhradí v požadovaném termínu plnou výši příslušného kurzovného, přestože byli zapsáni do kurzu posláním objednávky a včas uhradili zálohu kurzovného.

c) Pokud si klient zakoupí online kurz se studijním programem Standard Bonus (uhradí jednorázově rok studia), pak si může sám stanovit datum, kdy si přeje studium zahájit. Musí tak však učinit nejpozději do 1 roku od zakoupení kurzu. Pokud klient studium v online kurzu do jednoho ruku nezahájí, zaplacená částka bez náhrady propadá.

d) Platnost veškerých dárkových poukázek a certifikátů je vždy 12 měsíců od data vystavení poukázky (není-li na poukázce uvedeno jinak) či dárkového certifikátu. Tímto se rozumí, že studium ve vybraném kurzu musí být zahájeno nejpozději do 12 měsíců od data zakoupení dárkové poukázky. Pokud si majitel poukázky / dárkového certifikátu nevybere jeho obsah do této lhůty, nárok zaniká a hodnota poukázky či dárkového certifikátu propadá a nebude nijak refundována.

e) Ve všech on-line kurzech a on-line programech platí prázdniny, které kopírují školní rok ČR. Jedná se zejména o velikonoční prázdniny, podzimní prázdniny a vánoční prázdniny. V době prázdnin se výuka nekoná a prázdniny, které jsou kratší než 1 kalendářní měsíc, nejsou nijak kompenzovány tzn. výuka není nahrazována, ani nedochází k finanční kompenzaci. Za měsíc obsahující školní prázdniny se hradí plné kurzovné, jako za kterýkoliv jiný měsíc studia. V době letních prázdnin (červenec + srpen) se žádné on-line kurzy ani programy nekonají. Tyto dva měsíce nejsou při zakoupení on-line kurzu na celý rok, do roční lhůty započítávány. Měsíční on-line programy v době letních prázdnin neběží a není za ně tedy ani hrazeno žádné kurzovné.

5. ZMĚNA TERMÍNU KURZU - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ KURZU - ZRUŠENÍ KURZU - NÁHRADA KURZU:

a) Organizátorka si vyhrazuje právo na posunutí data zahájení kurzu, změny místa pořádání kurzu či změnu lektora
z organizačních důvodů, nebo na posunutí data zahájení kurzu či na zrušení kurzu bez náhrady z důvodu nedostatečného počtu přihlášených kurzistů.

b) Při posunutí termínu zahájení kurzu z důvodu nedostatečného počtu přihlášených kurzistů zůstává vždy zachován plánovaný den a hodina, kdy se měl kurz konat. Kurz může být posunut nejvýše na zahájení o 3 měsíce později. Změna termínu zahájení kurzu za dodržení těchto podmínek není pro přihlášeného účastníka kurzu důvodem ke zrušení účasti v kurzu. Pokud účast kurzista zruší, bude mu účtováno storno dle těchto obchodních podmínek.

c) K posunutí zahájení kurzu z důvodu nedostatečného počtu přihlášených kurzistů smí dojít jen jedenkrát. Pokud se kurz nenaplní ani do nově stanoveného termínu zahájení, jsou všem přihlášeným kurzistům vráceny uhrazené finanční částky v plné výši v jaké byly uhrazeny.

d) Organizační důvody jsou ty, které vylučují pořádání či pokračování kurzu v daném termínu nebo kvalitě. V těchto případech organizátorka zruší plánovaný kurz nebo ukončí již běžící kurz. Jedná se např. o náhlé onemocnění lektora bez možnosti náhrady termínu přednášky či jeho zastoupení, trvalá havárie objektu s používanými učebnami a jiné nepředvídatelné vnější vlivy znemožňující další bezpečné a kvalitní pokračování kurzu. Kurzistům bude v takovém případě vrácena celá resp. poměrná část kurzovného (zrušení před započetím kurzu / části kurzu). Po dohodě s kurzistou může být umožněna účast v náhradním resp. následujícím kurzu stejného typu a kurzovné převedeno na tento nový termín. Organizátorka není zodpovědna za případné vedlejší škody způsobené posluchači
z důvodu tohoto organizačního opatření.

e) Organizátorka si vyhrazuje právo změnit místo konání kurzu (oproti tomu, co je uvedeno na tomto nebo jiném webu).
O takovéto změně jsou účastníci informováni vždy nejpozději 7 kalendářních dnů před datem konání kurzu. Organizátorka garantuje, že při změně místa konání kurzu zůstává vždy zachováno město, ve kterém se kurz koná
a organizátorka se maximálně snaží, aby bylo nové místo dobře dostupné z hlediska městské hromadné dopravy. Změna místa konání kurzu za dodržení těchto podmínek není pro přihlášeného kurzistu nebo pro objdnavatele kurzu důvodem ke zrušení účasti v kurzu. Pokud účast objednavatel nebo kurzista zruší, bude mu účtováno storno dle těchto obchodních podmínek.

f) Je-li kurz zrušen pro nedostatečný počet přihlášených, organizátorka není zodpovědna za případné vedlejší škody způsobené objednavateli nebo přihlášenému kurzistovi kurzu z důvodu zrušení kurzu. Všichni přihlášení kurzisté kurzu v případě zrušení kurzu dostávají zpět uhrazenou částku v plné výši. O zrušení kurzu musí organizátorka účastníky kurzu informovat nejméně 7 kalendářních dní před plánovaným datem zahájení akce na poskytnutou emailovou adresu.

g) Organizátorka nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou objednavatelům a kurzistům kurzů z důvodů, které není schopna organizátorka ovlivnit. Jedná se zejména o poruchy funkčnosti internetu, který je nutný pro fungování online kurzů tvůrčího psaní a scenáristiky. Za výpadky internetového připojení nese odpovědnosti výhradně poskytovatel internetového připojení. Stejně tak organizátorka nezodpovídá za možné výpadky a poruchy www stránek, na kterých online kurzy fungují. Za tyto výpadky nese odpovědnost výhradně provozovatel serveru, na kterém jsou stránky umístěny.

h) Nastane-li nepředvídatelná situace jakéhokoliv druhu, která znemožní pořádání prezenčních (tedy docházkových) kurzů, jsou takové kurzy nahrazeny výukou pořádanou přes internet (event. jiné médium, které v tuto chvíli ještě není známé a používané). Organizátorka používá takové technické řešení, které umožňuje dostatečně kvalitní spojení, umožňuje aby se všichni účastníci kurzu během výuky spolu vzájemně viděli (pokud mají k dispozici funkční webovou kameru) i slyšeli (spolu vzájemně i s lektorem kurzu). Toto technické řešení také umožňuje sdílení dokumentů, což znamená, že texty, se kterými jsou účastníci zvyklí v kurzu pracovat, mohou všichni vidět na obrazovkách svých počítačů (místo aby byly promítány projektorem na plátno v učebně). Organizátorka se zavazuje, že tato náhrada výuky se vždy koná ve stejnou dobu, kdy by se konala prezenční (docházková) výuka. Vždy je dodržen den i hodina konání kurzu. Stejně tak je plně dodržen i hodinový a obsahový rozsah kurzů. Tato výuka je považována za zcela plnohodnotnou náhradu docházkového kurzu a účastníkům docházkových kurzů nevzniká právo na žádnou kompenzaci. Tuto skutečnost berou objednavatelé a kurzisté zakoupením kurzu na vědomí.

i) V návaznosti na ustanovení 5h), berou objednavatelé a kurzisté kurzů na vědomí, že nutnou podmínkou pro účast ve všech kurzech je mít přístup k používání počítače s kvalitním internetovým připojením. Mít k dispozici webovou kameru není nutnou podmínkou, ale pokud mají objednavatelé a kuzristé zájem, aby je ostatní účastníci kurzu při výuce pořádané dle ustanovení 5h) viděli, budou funkční webovou kameru potřebovat. Nenastane-li situace uvedená v ustanovení 5h), nebudou účastníci kurzů potřebovat počítač s kvalitním internetovým připojením k samotné účasti na kurzu, ale je důležité vědět, že i bez ohledu na takovou situaci, komunikuje lektor/lektorka/ organizátorka s účastníky kurzů e-mailem. Stejně tak lekce s podpůrnými studijními materiály jsou umístěny na www.TvuriPsani.cz
a přístup k nim je bez internetu nemožný. Proto se doporučuje, aby každý objednavatel a kurzista měl minimálně možnost přístupu k počítači s internetovým připojením. Tuto skutečnost berou objednavatelé a kurzisté zakoupením kurzu na vědomí.

6. SPLATNOST KURZOVNÉHO:

a) Kurzovné (nebo u určitých druhů kurzů jen jeho část ve formě zálohy) je splatné dle instrukcí, které zašle organizátorka objednavateli emailem po té, co obdrží jeho objednávku. Pokud termín splatnosti objednavatel nedodrží, není záruka jeho zařazení do vybraného kurzu v požadovaném termínu.

b) Pokud je uhrazena jen část kurzovného ve formě zálohy, potom je doplatek do plné ceny kurzu splatný nejpozději 30 dní před datem zahájení kurzu, pokud není u kurzu uvedeno jinak, nebo není s organizátorkou domluveno jinak. Pokud není doplatek v termínu uhrazen, zaplacená záloha zcela bez náhrady propadá a objednavatel / kurzista kurzu ztrácí nárok na zařazení do vybraného kurzu. U některých kurzů se může organizátorka domluvit i na jiném postupu. Individuální dohoda má v takovém případě přednost před tímto ustanovením.

c) V případě objednávky zaslané firmou nebo OSVČ je vystavena zálohová faktura a platí běžné fakturační podmínky se 14 denní splatností faktury. Při přihlášení později než 14 dní před datem zahájení kurzu, je nutno fakturované kurzovné uhradit před začátem kurzu a úhradu doložit potvrzením banky.

d) Kurzovné online kurzů ve studijních programech Mini, Ekonomik, Standard a Individuální vedení při psaní knihy (tzv. INDIVIDUÁL) se platí formou měsíčních splátek. Toto kurzovné je splatné vždy k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Pokud není kurzovné včas uhrazeno, obdrží kurzista upomínku. Spolu se zasláním upomínky, je také automaticky vstup do lekcí a studijního zázemí online kurzu, zablokován.

e) Každý kurzista je povinnen své studium zrušit (vypovědět) pokud se rozhodne dál již nestudovat. Za výpověď studia se nepovažuje fakt, že kurzista svévolně a aniž by organizátorce kurzů cokoliv oznámil, přestane platit kurzovné pro příslušný kurz, do kterého se přihlásil. Výpověď ze studia se provádí zásadně písemně zasláním e-mailu na adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz. Neobdrží-li kurzista na tento e-mail do 48 hodin odpověď, je pravděpodobné, že e-mail nebyl doručen a v takovém případě je nutné postupovat následovně:
- ověřit si doručení výpovědi telefonicky na čísle: 777 066 460
- nebo poslat písemnou výpověď na adresu: MÁM TALENT, s. r o., Na Louži 1/947, Praha 10 - Vršovice, 101 00

f) Výpověď ze studia je možno podat vždy nejpozději ke dvacátému dni v měsíci na měsíc následující. Rozhodující je datum doručení výpovědi. Tedy například:
Email doručený dne 19.5. je výpovědí studia od 1.6. apod.

g) Pokud není kurzovné uhrazeno včas dle ustanovení 6 d), pak od osmého dne zpoždění jsou kurzistovi účtovány úroky z prodlení ve vyši 0,05% za každý den prodlení. Tyto úroky jsou účtovány až do dne, kdy kurzistauhradí veškeré dlužné kurzovné včetně úroků z prodlení.

POZNÁMKA:
U přednostní předběžné rezervace (neuspokojený zájemce o předcházející kurz) je splatnost kurzovného nejpozději 14 dnů před termínem zahájením kurzu. Po tomto termínu není možné zaručit zařazení zájemce do kurzu v tomto náhradním termínu.

7. ZPŮSOB PLATBY KURZOVNÉHO:

Platbu kurzovného je možné provádět VÝHRADNĚ bankovním převodem (ne složenkou!), a to až v okamžiku, kdy organizátorka zašle objednavateli fakturu k úhradě kurzovnéhoho, na které je uveden variabilní symbol platby. Pokud uhradíte kurzovné dříve a bez dohody s organizátorkou, vystavujete se nebezpečí, že vaše platba nebude správně identifikována, nebo že zaplatíte za kurz, ve kterém již není volné místo. Platby se posílají na tento účet:
Raiffeisen BANK
číslo účtu: 1930964329/ 5500
variabilní symbol: bude vám přidělen po přijetí objednávky z e-shopu
konstant.symbol: 0308
Provedení platby prosím oznamte emailem na adresu info(zavináč)TvurciPsani.cz s informací, kdy jste platbu zadali k úhradě.

8. CENY KURZŮ A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU:

a) Ceny kurzů jsou smluvní a smluvní vztah vzniká v okamžiku, kdy zájemce kurz objedná prostřednictví e-shopu na stránkách www.TvurciPsani.cz nebo zasláním e-mailu na adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz. Písemná podoba smlouvy se nevyhotovuje. Vytvořením závazné objednávky vyjadřuje objednavatel zároveň svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami pořádání kurzů a stvrzuje, že zná obsah těchto obchodních podmínek a storno podmínek konání kurzů a souhlasí s nimi v plné výši. Uhrazení zálohy a nebo plného kurzovného za zvolený kurz se považuje za projev svobodné vůle každého objednavatele a ten tímto potvrzuje, že tak neučinil ani v tísni ani pod nátlakem.

b) U těch prezenčních kurzů, u kterých je cena závislá na datu (na počtu dní před zahájením kurzu), kdy si objednavatel kurz objedná, musí být cena (nebo v některých případech jen záloha) kurzu připsána na účet organizátorky nejpozději do data uvedeného pro konkrétní cenovou nabídku, není-li s organizátorkou kurzů domluven jiný režim platby. 

Například:
Pokud cena platí při objednání 60 a více dní před plánovaným datem konání kurzu, musí být cena (nebo v některých případech jen záloha) za kurz připsána na účet organizátorky nejpozději 60 kalendářních dnů před plánovaným datem zahájení kurzu.
Pokud toto objednavatel nedodrží a například si kurz objedná 70 dní před plánovaným datem jeho zahájení, ale cena (nebo záloha) za kurz je na účet organizátorky připsána v termínu 50 dní před plánovaným zahájením kurzu, bude objednavatel muset v den zahájení kurzu hotově doplatit kurzovné. V tomto případě se na něj bude vztahovat cena kurzu, která odpovídá 50 dnům před zahájením kurzu. Objednavatel tedy nebude mít za kurz cenu jako při objednání 70 dní předem, ale pouze jako při objednání 50 dní předem.

c) Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k posunutí termínu zahájení kurzu, nedochází v žádném případě k následnému přeceňování kurzů pro jednotlivé objednavatele. Pro každý kurz platí zcela závazně ta cena, která platila v okamžiku provedení objednávky kurzu. Pokud tedy byl kurz objednán například 30 dní před plánovaným zahájením, platí pro něj cena platná pro objednávku udělanou 30 dní před plánovaným zahájením kurzu, a to bez ohledu na fakt, že bylo plánované datum zahájení kurzu například z důvodu nedostatečného obsazení kurzu (nebo z jiného důvodu) odsunuto na termín pozdější. Stejně tak, dojde-li z nějakého důvodu k posunutí termínu zahájení kurzu směrem na termín dřívější, objednavatelé neplatí cenu vyšší (čili nic nedolácejí, nedochází k přecenění jejich ceny), ale stále platí tu cenu, která byla platná v okamžiku provedení objednávky.

d) V případech, kdy se hradí cena kurzu ve formě zálohy a doplatku, je pro celkovou výši ceny kurzu rozhodující datum, kdy byla uhrazena záloha.

e) V některých případech může organizátorka objednavatele vyrozumět, že si zatím nepřeje, aby uhrazoval cenu kurzu
a chce, aby objednavatel vyčkal, až ho k úhradě organizátorka kurzu vyzve. V takovém případě je pro výši ceny kurzu rozhodující jen a pouze datum, kdy byl kurz objednán, a to bez ohledu na skutečnost, že nebyl ihned uhrazen.

9. STORNO PODMÍNKY PRO KURZY POŘÁDANÉ NA ÚZEMÍ ČR:

a) Veškeré změny a storna přihlášek do kurzů přijímá organizátorka pouze písemně e-mailem na adrese info(zavináč)TvurciPsani.cz , přičemž rozhodující je datum doručení elektronické pošty. Protože někdy může být elektronická pošta nespolehlivá, ověřte si prosím vždy do 24 hodin po odeslání e-mailu, zda byl doručen, a to na
tel. čísle: 777066460. Storna přihlášek se nepřijímají žádným jiným způsobem (ne telefonicky, ne formou sms či jakkoliv jinak).

b) Není-li u nabídky kurzu uvedeno jinak, při odhlášení již zapsaného objednavatele kurzu do 31 dnů před zahájením kurzu, je storno 40% z cekové ceny kurzu. Pokud je účast v kurzu zrušena méně než 31 dnů a více než 7 kalendářních dnů před jeho zahájením, dělá storno poplatek 80% z celkové ceny kurzovného. Při zrušení účasti v kurzu méně než 7 kalendářních dnů před datem zahájení kurzu, dělá storno poplatek 100% celkové ceny kurzovného. Kurzovné se od zahájení kurzu nevrací, účast náhradníka je možná. Povinnost zaplatit storno poplatek při zrušení účasti v kurzu platí
i pro objednavatele a kurzisty, kteří se přihlásili, ale dosud neuhradili ani zálohu kurzovného ani kurzovné.

c) Pro všechny kurzy, školení, přednášky, semináře a další vzdělávací aktivity nabízené na těchto stránkách platí, že pokud je cena vzdělávací akce (programu apod.) 1000,-Kč a méně, při rušení účasti propadá uhrazená částka celá, a to bez ohledu na to, jak dlouho před datem konáním vzdělávací akce byla účast zrušena. V tomto případě vždy činí storno 100%.

d) U online kurzů, kde se kurzovné hradí formou měsíčních plateb vždy určených na následující měsíc studia, platí tyto storno podmínky:
Při odhlášení z online kurzu do 10 dnů před zahájením dalšího studijního měsíce se žádné storno poplatky neplatí.
Při odhlášení z online kurzu později, než 10 dnů před zahájením dalšího studijního měsíce, činí storno poplatky 100%.
To znamená, že kurzista je povinen uhradit kurzovné ještě na následující měsíc studia, protože se včas z kurzu neodhlásil. Současně může kurzista v tomto měsíci ještě plně využívat všech služeb studijního programu. Studijní měsíc je časově shodný s měsícem kalendářním. Pokud se kurzista online kurzu z kurzu neodhlásí vůbec, když už si nepřeje další měsíc studovat, bude nadále účtováno storno 100%, neboť pro takového kurzistu je v online kurzu blokováno místo. Storno poplatky budou vymáhány i v případě, že povinná platba měsíčního kurzovného nebyla kurzistou vůbec poukázána.

e) U online programu INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ PŘI PSANÍ KNIHY (standardní studijní tempo) je minimální délka účasti v programu 3 kalendářní měsíce. Proto se první cena hradí za první 3 měsíce programu najednou. Pokud se objednavatel rozhodne svou účast v programu ukončit před vypršením prvních tří měsíců, storno činí 100% a uhrazená platba se nevrací. Od čtvrtého měsíce jsou aplikovány storno podmínky dle bodu 9 písmene d) (jako pro online kurzy).
U online programu INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ PŘI PSANÍ KNIHY - varianta S (malá intenzita studia) je minimální délka účasti v programu 3 kalendářní měsíce. Proto se první cena hradí za první 3 měsíce programu najednou. Pokud se objednavatel rozhodne svou účast v programu ukončit před vypršením prvních tří měsíců, storno činí 100% a uhrazená platba se nevrací. Od čtvrtého měsíce jsou aplikovány storno podmínky dle bodu 9 písmene d) (jako pro online kurzy).

f) Každý objednavatel kurzu může svou objednávku provedenou v e-shopu na těchto stránkách nebo provedenou formou zaslaného e-mailu na adresu info(zavináč)tvurcipsani.cz zrušit do 48 hodin od objednání kurzu (vytvoření objednávky) a v takovém případě nemusí hradit žádné storno poplatky. Každá objednávka zaznamenává den
a přesný čas, kdy byla vytvořena. Po této lhůtě je při zrušení účasti v kurzu objednavatel povinen uhradit příšlušné storno poplatky.

Poznámka: Některé kurzy mohou mít své vlastní, individuálně nastavené storno podmínky. Pokud tomu tak je, je to vždy uvedeno přímo u textu nabídky kurzu. V takovém případě platí vždy individuálně nastavené storno podmínky konkrétního kurzu. Pro všechny ostatní kurzy, kde nejsou storno podmínky v textu nabídky uvedeny, platí výše specifikované všeobecné storno podmínky.

g) Ve vyjímečných písemně doložitelných případech (vážné osobní - zdravotní důvody) může být objednavateli nabídnuto absolvování náhradního kurzu nebo jeho části v pozdějším termínu za administrativní poplatek 1.000,- Kč. Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

h) Splatnost všech storno poplatků je nejpozději do 7 kalendářních dnů od data, kdy byla účast v kurzu zrušena. Pokud přihlášený objednavatel/kurzista svou účast v kurzu nebo na vzdělávací akci nezrušil a bez upozornění se na kurz nebo akci vůbec nedostavil a současně z těchto důvodů nezaplatil plnou cenu kurzu, hradí se storno poplatek nejpozději do 7 kalendářních dnů od data zahájení akce nebo kurzu.

i) Pokud není storno poplatek uhrazen včas dle ustanovení 9 h), pak od osmého dne jsou objednavateli / kurzistovi účtovány úroky z prodlení ve vyši 0,05% za každý den prodlení.

j) Pokud objednavatel kurz objednal, ale neuhradil v termínu ani zálohu kurzovného ani plnou cenu kurzu a zároveň ani písemně nezrušil svou účast v kurzu, je považován stále za přihlášeného a vztahují se na něj storno poplatky.


10. STORNO PODMÍNKY PRO KURZY POŘÁDANÉ V ZAHRANIČÍ:

Pro kurzy pořádané v zahraničí (například Letní škola tvůrčího psaní v Chorvatsku a jiné) jsou vždy stanoveny individuální storno podmínky. Text jejich znění najdete přímo u textu nabídky kurzu a nebo si ho můžete kdykoliv vyžádat emailem na adrese info(zavináč)TvurciPsani.cz


11. PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVKY POSUDKŮ A ANALÝZ RŮZNÝCH TEXTŮ:

- Mgr. Markéta Dočekalová není povinna objednávku služby přijmout, záleží na její volné časové kapacitě.
- Teprve po té, co je přijetí služby potvrzeno e-mailem, obdrží objednavatel fakturu a cenu služby uhradí.
- Cena za analýzy a posudky textů se vždy hradí v plném rozsahu vždy dopředu.
- Pokud o vypracování analýzy / posudku byla podepsána písemná smlouva mezi objednavatelem a Mgr. Markétou Dočekalovou, má tato smlouva vždy přednost před pravidly uvedenými v těchto obchodních podmínkách.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - E-SHOP PRODUKTŮ:

Toto ustanovení se týká knih, DVD nosičů a dalšího hmotného zboží zakoupeného přes e-shop na stránkách www.TvurciPsani.cz.
Nevztahuje se na objednané služby typu posudků, odborných analýz scénářů / námětů / literárních textů, vzdělávacích akcí nebo kurzů apod.
Nevztahuje se ani na výukové programy zakoupené formou digitálního odkazu ke stažení, kdy je zakoupený výukový program stažen (download) ve své elektronické podobě přímo do počítače. Toto zboží nelze žádným způsobem vrátit. Peníze se vracejí jen v případě, že by byl zaslán pomocí odkazu prokazatelně poškozený výukový program.
DVD nosič je možné vrátit jen tehdy, pokud nebyl rozbalen.
Na všechny ostatní zakoupené produkty se vztahují podmínky tohoto ustanovení:
Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.
Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících (cena poštovného a balného) a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem.
Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující. Prodávající nepřijímá zboží, které bude vráceno formou "zaslání na dobírku". Takové zásilky prodávající nepřevezme.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
- jestliže zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro
jeho osobu (například kniha s vepsaným věnováním, nebo s podpisem autorky apod.)
Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy:
V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

13. REKLAMAČNÍ ŘÁD - E-SHOP:

Toto ustanovení se týká knih, DVD nosičů a dalšího hmotného zboží zakoupeného přes e-shop na stránkách www.TvurciPsani.cz.
Nevztahuje se na objednané služby typu posudků, odborných analýz scénářů / námětů / literárních textů, ani na zakoupené kurzy apod.

a) Důvod reklamace:
- Poškozená zásilka
Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem České pošty, nebo na výdejním místě na pobočce prodejce, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom ji pro Vás mohli opětovně vyexpedovat.

- Poškozené zboží
Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, neprodleně informujte náš zákaznický servis, a to telefonicky, e-mailem či poštou. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury, v případě písemné formy řádně do e-mailu uveďte:
název zakoupeného zboží a popis vady,
číslo faktury,
jméno a příjmení objednavatele,
adresu objednavatele,
důvod reklamace (odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, nebo reklamace v záruční době 24 měsíců, nebo výměna / záměna produktu v záruční době 24 měsíců) a nezapomeňte uvést číslo bankovního účtu, kam má být finanční částka vrácena.

- Chybně dodané zboží
Pokud zjistíte, že nebyla dodána část zboží (např. DVD či jiná příloha) nebo došlo k chybné expedici (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v zásilce byla doručena jiná), stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně na náš zákaznický servis a chybějící doplněk či správnou knihu Vám zdarma co nejdříve zašleme. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury, v případě písemné formy řádně do e-mailu uveďte:
název zakoupeného zboží a popis vady,
číslo faktury,
jméno a příjmení objednavatele,
adresu objednavatele,
důvod reklamace (odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, nebo reklamace v záruční době 24 měsíců, nebo výměna / záměna produktu v záruční době 24 měsíců) a nezapomeňte uvést číslo bankovního účtu, kam má být finanční částka vrácena.

b) Postup pro vyřízení reklamace:
- O reklamaci informujte zákaznický servis zasláním emailu na adresu: info@tvurcipsani.cz nebo telefonicky na tel:
+420 777 066 460

Do e-mailu uveďte:
název zakoupeného zboží a popis vady,
číslo faktury,
jméno a příjmení objednavatele,
adresu objednavatele,
důvod reklamace (odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, nebo reklamace v záruční době 24 měsíců, nebo výměna / záměna produktu v záruční době 24 měsíců) a nezapomeňte uvést číslo bankovního účtu, kam má být finanční částka vrácena. Bez těchto informací nebude reklamace vyřízena. 

Zboží prosím zašlete zpět na adresu PROVOZOVNY uvedenou níže a přiložte k němu kopii faktury a tyto informace:
název zakoupeného zboží a popis vady,
číslo faktury,
jméno a příjmení objednavatele,
adresu objednavatele,
důvod reklamace (odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, nebo reklamace v záruční době 24 měsíců, nebo výměna / záměna produktu v záruční době 24 měsíců) a nezapomeňte uvést číslo bankovního účtu, kam má být finanční částka vrácena. 

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo v internetovém obchodě na stránkách www.TvurciPsani.cz, tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech, nevztahuje se ani na publikace zakoupené v jiných internetových obchodech provozovatelky stránek, Markéty Dočekalové.

c) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR):
Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

14. REKLAMACE SLUŽEB TYPU POSUDKŮ, ODBORNÝCH ANALÝZ SCÉNÁŘŮ / NÁMĚTŮ / LITERÁRNÍCH TEXTŮ APOD.

Objednavatel bere na vědomí, že objednaná analýza (posudek) je zpracována Mgr. Markétou Dočekalovou dle jejího nejlepšího vědomí a odborných znalostí, s cílem autorovi analyzovaného textu pomoci odhalit a definovat nejzásadnější problémy posuzovaného textu. I při této snaze však není možné se na 100% vyhnout jistému subjektivnímu pohledu
a není možné garanovat, že jiný redaktor / odborník nebude mít na posuzovaný text jiný názor. Tato skutečnost však není důvodem k reklamaci služby a k vracení poplatku za vypracování analýzy / posudku. Stejně tak není důvodem ani fakt, že autor posuzovaného textu s obsahem analýzy / posudku nesouhlasí a má na kvalitu svého textu zcela jiný názor.
Objednávku služby může objednavatel zrušit nejdéle do 48 hodin od okamžiku, kdy přijetí objednané služby potvrdí
Mgr. Markéta Dočekalová e-mailem zaslaným na adresu objednavatele. Po uběhnutí této lhůty již není možné objednávku služby zrušit a objednavatel je povinen cenu služby v plném rozsahu uhradit.
Uhrazením poplatku za službu objednavatel potvrzuje, že s tímto ustanovením souhlasí a bere ho na vědomí.

15. ZÁVĚR

Organizátorka si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky bez upozornění měnit.
Veškerá vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu, budou řešeny s maximální snahou vyjít vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu.
Pro získání informací využívejte internetové stránky www.TvurciPsani.cz neboť zde najdete jak informace dlouhodobého charakteru, tak i aktuální oznámení týkající se právě probíhajících vzdělávacích akcí. Jsem Vám rovněž k dispozici pro přímé ústní podání informací telefonem a e-mailem. Děkuji Vám za důvěru a věřím, že budete s mými službami spokojeni!

KONTAKT a OBCHODNÍ ÚDAJE:
FIRMA: Mgr. Markéta Pluskalová Dočekalová
IČO: 64765822
NEJSEM PLÁTCEM DPH.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:
emailová adresa: info(zavináč)TvurciPsani.cz
mobilní telefon č.: 777066460

Kurzy nabízené na stránkách www.TvurciPsani.cz se konají v hlavním městě PRAHA, pokud není u kurzu uvedeno jiné místo konání.